Welcome to the international trading platform for aquarists, terrarists and botanists. Please choose language.    
Browse categories

FLOWERS EXCHANGE - LODZ - "RÓWNA". GIEŁDA KWIATOWA - ŁÓDŹ - "RÓWNA"

FLOWERS EXCHANGE - LODZ - "RÓWNA". GIEŁDA KWIATOWA - ŁÓDŹ - "RÓWNA"
Suggested price:      1.75 USD
Placed by:
akwa-market.com
Feedback:
0 0
Location:
Poland, Łódzkie , Łódź
Distance and route:
Log in.
4 more ads from this user
Entered/Renewed:
1 months ago
Views:
40

Description

Spółka „Giełda Ogrodnicza” położona w Łodzi przy ul. Równej, działająca na rynku ogrodniczym od 1993r. jest międzynarodową giełdą kwiatów i ogólnopolską giełdą zoologiczno-wędkarską, największą w Polsce oraz jedną z największych w Europie. Razem z Wami od 1993

--------------------------------------------------------------------
Giełda kwiatowa
--------------------------------------------------------------------

Centralna Giełda Kwiatów Makroregionu Łódzkiego, będąca częścią Giełdy Ogrodniczej, jest największą tego typu organizacją w Polsce oraz jedną z największych w Europie.


Obsługuje producentów, handlowców i kwiaciarnie z obszaru województwa łódzkiego oraz województw ościennych. Poza kwiatami ciętymi i doniczkowymi dostępne są również kwiaty sztuczne.

Zainteresowani znajdą tu m.in. świece, znicze, olejki eteryczne a także artykuły papiernicze i spożywcze. Na terenie Giełdy prowadzi działalność gospodarczą wiele firm i hurtowni nie tylko z branży ogrodniczej.

Giełda kwiatowa odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach
05:00-09:00

Więcej informacji: https://goz.pl/gielda-kwiatowa/

--------------------------------------------------------------------
Giełda zoologiczna
--------------------------------------------------------------------

Drugim podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzona od 1995 roku Ogólnopolska Giełda Zoologiczno-Wędkarska. Jest to giełda HURTOWA.

Ogólnopolska Giełda Zoologiczno-Wędkarska.

Wstęp i prowadzenie działalności handlowej dozwolony jest dla osób/firm z działalnoscią gospodarczą z branży zoologiczno-wędkarskiej. Obowiązuje regulamin opracowany przez przedstawicieli firm sprzedających i kupujących.

W Giełdzie biorą udział producenci i handlowcy z branży zoologiczno- wędkarskiej z obszaru całej Polski, a także z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy.

Aktualnie sprzedającym udostępniamy ponad 200 zamykanych boksów, 150 stanowisk do bezpośredniego handlu z samochodów oraz 1,5 ha wyodrębnionego parkingu dla kupców.

Giełdy zoologiczne odbywają się w każdy Czwartek w godz 12-18
12:00-13:00 WJAZD DLA SPRZEDAJĄCYCH
od 13:00 WJAZD DLA KUPUJĄCYCH

Wejście na teren giełdy tylko dla osób z działalnoscią Zoologiczno-Wędkarską

Więcej informacji: https://goz.pl/gielda-zoologiczna/

======================================
Giełda Kwiatowa

Od poniedziałku do soboty w godzinach od 5:00 do 9:00
======================================
Giełda Zoologiczna

W każdy czwartek w godzinach
13:00-18:00

Na terenie giełdy odbywa się handel hurtowy.
======================================

CENNIK:

Giełda Kwiatowa

Cennik obowiązujący na giełdzie kwiatowej
Opłaty dla sprzedawców (4:00-5:00)
Usługa Opłata
Wjazd samochodem 35 PLN
Wjazd samochódem ciężarowym powyżej 3,5 t. 40 PLN
Wjazd samochodem typu TIR 50 PLN
Opłaty dla kupujących (5:00-8:00)
Usługa Opłata
Wjazd samochodem 7 PLN
Wejście dla pieszych 3 PLN
Giełda Zoologiczna

Cennik obowiązujący na giełdzie zoologicznej
Opłaty dla sprzedawców (12:00-13:00)
Usługa Opłata
Wjazd samochodem 40 PLN

Opłaty dla kupujących (13:00-18:00)
Usługa Opłata
Wejście dla pieszych 20 PLN/od osoby
Wjazd samochodem (2 osoby) 20 PLN
Każda kolejna osoba w samochodzie 15 PLN
======================================

Dane kontaktowe:

WWW: https://goz.pl/
Adres: ul. Równa 3, 93-348, Łódź

Telefon: tel: (42) 645-75-59
Email: gielda@goz.pl

=======================================
ENGLISH
=======================================

The company "Giełda Ogrodnicza" located in Łódź at Równa road operating on the horticultural market since 1993. is an international flower market and a nationwide zoo and fishing market, the largest in Poland and one of the largest in Europe. Together with you since 1993

--------------------------------------------------------------------
Flower market
--------------------------------------------------------------------

The Central Flower Market of the Lodz Macroregion, which is part of the Horticultural Market, is the largest organization of this type in Poland and one of the largest in Europe.


It serves producers, traders and florists from the area of ​​the Łódź Voivodeship and neighboring provinces. In addition to cut and potted flowers, artificial flowers are also available.

Those interested will find here e.g. candles, grave lights, essential oils as well as stationery and food. Many companies and wholesalers, not only from the horticultural industry, conduct their business activities on the premises of the Stock Exchange.

The flower market takes place from Monday to Saturday in hours
05:00-09:00

More informations: https://goz.pl/gielda-kwiatowa/

--------------------------------------------------------------------
Zoo market
--------------------------------------------------------------------

The other main subject of the Company's activity is the National Zoological and Fishing Exchange, which has been run since 1995. This is a WHOLESALE exchange.

Nationwide Zoological and Fishing Exchange.

Entrance and conducting commercial activity is allowed for persons/companies with economic activity in the zoological and fishing industry. The regulations drawn up by the representatives of the selling and buying companies apply.

The Exchange is attended by producers and traders from the zoological and fishing industry from all over Poland, as well as from Belarus, the Czech Republic, Lithuania, Latvia, Germany, Slovakia and Ukraine.

Currently, we provide sellers with over 200 lockable boxes, 150 stands for direct trade from cars and 1.5 ha of a separate car park for merchants.

Zoological markets are held every Thursday from 12-18
12:00-13:00 ENTRY FOR SELLERS
from 13:00 ENTRY FOR BUYERS

Entrance to the stock exchange area is only for people with zoological and fishing activities

More information: https://goz.pl/gielda-zoologiczna/

======================================
Flower market

From Monday to Saturday from 5:00 to 9:00
======================================
Zoological market

Every Thursday in hours 13:00-18:00
Wholesale trading takes place on the premises of the market.
======================================

PRICE LIST:

Flower market

Price list valid at the flower market
Seller fees (4:00-5:00)
Service Fee
Entry by car 35 PLN
Entrance with a truck over 3.5 t. PLN 40
Entrance by TIR car 50 PLN
Buyer Fees (5am-8am)
Service Fee
Entrance by car 7 PLN
Pedestrian entrance 3 PLN
Zoological Exchange

Price list valid at the zoological market
Fees for sellers (12:00-13:00)
Service Fee
Entry by car 40 PLN

Fees for buyers (13:00-18:00)
Service Fee
Pedestrian entrance 20 PLN/person
Entry by car (2 people) 20 PLN
Each additional person in the car PLN 15
======================================


Contact details:

Website: https://goz.pl/
Address: Równa 3 road, 93-348, Łódź city, Poland

Telephone: tel: (+48) (42) 645-75-59
Email: gielda@goz.pl

Contact: Available for logged users. Log in.
Shipping: To be arrangedCollection
Payment: To be arrangedCash
Comments and offers